پلي‌آف بدون گل تمام شد / مسي‌ها به تقسيم امتياز رضايت دادند