سیاست‌خارجی انگلیس همواره بر حمایت از نژادپرستان صهیونیست استوار است/بعداز انتخابات سراسری بی‌ثبا