اعتماد نظام از 598 تا لوزان/ اعتمادی که باید برای پیروزی خرج می‌شد برای شکست استفاده شد