تصاویر/ برداشت فلفل از مزارع هشت بندی استان هرمزگان