اولین حضور مجمع عالی حکمت اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران