سردار فضلي: آل‌سعود عليرغم فتنه‌هاي پنهان، امروز علني به ميدان آمده است