شرکت آبفای کشور ۱۲۰ هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارد