استقرار دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی در خراسان شمالی