ایران نباید غرامت رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را بدهد