مراسم بدرقه ملی پوشان والیبال با حضور وزرای ورزش و نیرو برگزار شد