۵۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی افتتاح می شود