نخستین طرح آبیاری تحت فشار اوقاف در زرند به بهره برداری رسید