دولت با رعایت خطوط قرمز به مذاکرات هسته‌ای ادامه می دهد