دولت فضای کسب و کار را آماده کند/ در آمد تولید کننده به جیب بانکها می رود