لحظه به لحظه برتعداد هواداران افزوده می شود/30 هزار نفر در ورزشگاه