فرماندار میانه: کار با تدبیر نیازمند تصمیم گیری کارشناسی است