مذاکره کنندگان نباید به خطوط از پیش تعیین شده غربیها اعتنا کنند