گرامیداشت روز معلم و هفته عقیدتی سیاسی در حفاظت سپاه / عکس: بهزاد حاج عبدالباقی