کشاورز: کانون وکلا مجزا از نظام نمی‎تواند و نمی‎خواهد فعالیت کند