صندوق توسعه ملی 20 هزار میلیاردریال به بخش صنعت اختصاص می دهد