شجریان: مذهب 1400 است با هنر و ایرانیت ضدیت دارد! / فیلم