اعلام آمادگی هندوستان برای انتقال گاز از ایران به هند