خیرین، بیش از 2 میلیارد ریال به آموزش و پرورش فریدونشهر کمک کردند