کمک به سازندگی و محرومیت زدایی رسالت مهم بسیج سازندگی است