سرقت از حساب پدر، پسر نوجوان را به مقر پليس فتا کشاند