لزوم رصد تغييرات اجتماعي براي مديريت اتفاقات آينده