تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی از رویکردهای وزارت ورزش است