نگاه سیاسی افراطی، آسیب مهمی در فعالیتهای دین پژوهی حوزه است