طرح ساماندهی تورهای طبیعت گردی در شاهرود اجرا می شود