احترام به حقوق شهروندان باید رعایت شود/رشت باید در جهت برند سازی حرکت کند