امام خامنه‌ای: دوران بزن و در رو تمام شده و ملت ایران متعرض را رها نخواهد كرد