«مثل مجسمه» در بازار موسیقی / رونمایی از «مجلس عاشق‌کشی»