نامه سردار باقرزاده به کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران