شهید مطهری الگویی بی بدیل برای جامعه فرهنگی کشور است