فرهنگ ایثار و شهادت باید در قالب روح انقلابی به نسل جوان منتقل شود