معاون وزیر صنعت: تولیدی‌های تعطیل و نیمه تعطیل پنج درصد یارانه می‌گیرند