بیل کلینتون: رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بهتر از عدم توافق است