«زمانی قمی» از گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور به دولت بود