13 نفر از جامعه ایثارگران گلستان به مسابقات ورزشی اعزام می‎شوند