۴۵۰۰ دانش آموز تبعه خارجی در قزوین از خدمات تحصیلی استفاده کردند