امام جمعه اصفهان: باید کاری کنیم که مردم خودشان به دنبال ورزش بروند