چه كساني مي‌گويند انرژي اتمي به درد ملت ايران نمي‌خورد/ تفكر«قاجاريسم» به دنبال عقيم‌سازي علمي اير