مشعر با بیش از 500 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حضور یافت