تهدید سیاست‌مداران آمریکایی در مقابل ایران توخالی است