کارهای مشارکتی در زمینه کتاب و کتابخانه در قزوین باید توسعه یابد