حضور کری در محل اقامت نماینده ایران در سازمان ملل نمایش سیاسی آمریکایی ها