تقابلات اصطحکاکی تنها باعث اتلاف انرژی و خستگی سیاسی می شود