سلول‌های پوستی حیوانات، کلید جدیدی در درمان بیماری‌های عصبی انسا‌ن‌ها