آموزش و پرورش مهم ترین نقش را در توسعه هر جامعه دارد