رقابت در انتخابات باید دو نتیجه مشارکت و تقویت نظام را به همراه داشته باشد